Wystąpienie senatora Michała Seweryńskiego na 1. posiedzeniu otwierającym prace Senatu RP w IX kadencji

//Wystąpienie senatora Michała Seweryńskiego na 1. posiedzeniu otwierającym prace Senatu RP w IX kadencji

Wystąpienie senatora Michała Seweryńskiego na 1. posiedzeniu otwierającym prace Senatu RP w IX kadencji

Wybrany z woli narodu Senat Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczyna dziś swoją IX kadencję, otwierając kolejny rozdział w długiej i chlubnej tradycji polskiego parlamentaryzmu.

Według konstytucji Senat jest jedną z dwu izb polskiego parlamentu, tworzącą razem z Sejmem Zgromadzenie Narodowe. W tej roli Senat jest powołany do kształtowania oblicza naszego kraju jako demokratycznego państwa prawnego, gwarantującego wolności i prawa obywatelskie, zakorzenione w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i w ogólnoludzkich wartościach. Senat ma prawo nie tylko do pełnego udziału w stanowieniu ustawodawstwa zwykłego, lecz także do inicjowania zmiany konstytucji, czuwania nad zgodnością ustaw z konstytucją, ratyfikowania umów międzynarodowych, wyrażania zgody na ogólnokrajowe referendum i na obsadę ważnych urzędów państwowych oraz rozpatrywania petycji składanych bezpośrednio przez obywateli.

Senat czuwa nad stanem praworządności w państwie, rozpatrując informacje w tej sprawie składane corocznie przez prezesów najwyższych organów wymiaru sprawiedliwości oraz przez szefów organów bezpieczeństwa i organów stojących na straży praw obywatelskich. Ważne w tej mierze jest także sprawowanie przez Senat nadzoru nad wykonywaniem w Polsce wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Do tradycyjnych zadań Senatu należy również sprawowanie opieki nad Polakami i Polonią na obczyźnie, a zwłaszcza udzielanie jej moralnego i materialnego wsparcia w podtrzymywaniu polskości i więzów z krajem ojczystym. W minionej kadencji Senat podejmował różne przedsięwzięcia służące temu celowi, pomimo wprowadzonych ograniczeń. W interesie Polski i Polaków za granicą leży podjęcie starań o powrót tych spraw do kompetencji Senatu w pełnym zakresie i o to, żeby środki na ten cel były adekwatne do jego koniecznej rangi w polityce państwa. (Oklaski)

Przedstawiony tu zarys kompetencji Senatu świadczy o jego mocnej pozycji ustrojowej w naszym kraju i o tym, że jest on nie tylko izbą refleksji, lecz jedną z dwu izb parlamentarnych koniecznych do sprawowania władzy ustawodawczej i innych funkcji ustrojowych w państwie. Doświadczenia zebrane w odrodzonym Senacie skłaniają jednak do rozważań nad optymalizacją jego kompetencji jako organu stojącego na straży demokracji, praw obywatelskich i sprawnego funkcjonowania państwa. Podjęcie debaty w tej sprawie jest wyzwaniem, z którym w stosownym czasie powinniśmy być gotowi się zmierzyć.

Panie i Panowie Senatorowie, rozpoczynamy naszą pracę w czasie szczególnym, ponieważ w wyniku ostatnich wyborów na scenie politycznej dokonały się gruntowne zmiany. Są one wyrazem oczekiwań Polaków w kraju i na obczyźnie na nową politykę, odpowiadającą interesom naszego państwa i naszym ambicjom, wyrastającym z chlubnego dziedzictwa narodowego. Tych nadziei nie może zawieść wybrany demokratycznie parlament, a więc także jego izba senacka. Wymaga to od nas, członków tej Izby, mądrości i poczucia odpowiedzialności w stanowieniu prawa oraz wykonywaniu wszystkich innych kompetencji, jakie wyznacza nam konstytucja i ustawy zwykłe. Od takiej naszej postawy, koniecznej pomimo dzielących nas różnic politycznych, zależy sprawne funkcjonowanie państwa i pomyślność jego obywateli. Wyrażam nadzieję, że ta świadomość służebnej roli Senatu wobec państwa i obywateli będzie nam towarzyszyć jako najważniejsza dyrektywa w naszej parlamentarnej działalności zgodnie ze starożytną maksymą: salus rei publicae suprema lex.

2015-11-12T17:29:24+01:0012.11.2015|
Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich. Korzystająć z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką RODO POLITYKA PRYWATNOŚCI Zgoda