W Senacie o prawie do petycji

//W Senacie o prawie do petycji

W Senacie o prawie do petycji

27 czerwca 2012

Niezbędne jest ustawowe uregulowanie prawa do petycji – zgodzili się w Senacie 27 czerwca 2012 r. podczas seminarium: rzecznik praw obywatelskich, eksperci z Instytutu Spraw Publicznych, senatorowie, przedstawiciele samorządów i organizacji pozarządowych. Padło wiele argumentów i słów zachęty, by Senat wznowił prace nad projektem ustawy regulującym tę materię. Senacka inicjatywa ustawodawcza w tej sprawie trafiła w 2011 r. do Sejmu, ale nie udało się zakończyć procedury legislacyjnej do końca poprzedniej kadencji parlamentu.

Seminarium poświęcone prawu petycji zorganizowane zostało w Senacie przez Instytut Spraw Publicznych, rzecznika praw obywatelskich oraz senackie komisje: Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Rodziny i Polityki Społecznej.

Rzecznik praw obywatelskich Irena Lipowicz podkreśliła, że prawo do petycji jest ważnym składnikiem demokracji. Wyraziła przekonanie, że w sytuacji kryzysu zaufania społecznego do instytucji państwowych petycja może dać obywatelom poczucie, że mają wpływ na podejmowane decyzje. W ocenie prof. Ireny Lipowicz, może to zmodyfikować proces decyzyjny w parlamencie. Zaznaczyła, że wykorzystane już zostały proste rezerwy w podtrzymywaniu więzi instytucji z obywatelem. Troską rzecznika praw obywatelskich jest spadająca akceptacja społeczna dla instytucji stanowiących prawo. Zdaniem prof. Ireny Lipowicz, należy sięgnąć po wszelkie narzędzia, które mogłyby zmienić negatywną wśród społeczeństwa konotację parlamentu. Sposobem na odzyskanie zaufania obywateli do parlamentu mogłaby być petycja . Zaznaczyła, że jako rzecznik praw obywatelskich jest rozliczana z braku realizacji prawa do petycji, które zapisane jest w konstytucji, i powinno być realizowane w demokratycznym państwie.

Senator Mieczysław Augustyn przypomniał, że inicjatywa dotycząca projektu ustawy o petycjach narodziła się w trakcie prac Parlamentarnego Zespołu ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi. Te organizacje wystąpiły do Senatu o realizację art. 63 konstytucji, w którym mówi się o prawie obywateli do petycji. Wcześniej Senat umożliwił rozpatrywanie petycji przez Izbę, zmieniając swój regulamin. Senator Mieczysław Augustyn przypomniał podstawowe, proponowane w projekcie ustawy, regulacje dotyczące petycji i omówił doświadczenia Senatu w rozpatrywaniu petycji, które wykorzystano przygotowując projekt ustawy.

„Liczymy na uwagi i pomoc w pracach nad projektem ustawy o petycjach” – mówił senator Mieczysław Augustyn. Dodał, że Senat musi czuć, że ten ważny instrument demokracji bezpośredniej jest jednym z priorytetów. Uspokajał samorządowców, że nie grozi im zalew petycji, bo, jak powiedział „w Polsce nie cierpimy na nadmiar zaangażowania społecznego w sprawy wspólnotowe”.

Tomasz Schimanek z Rady Ekspertów Programu Obywatel i Prawo podkreślił, że petycja może być sposobem na przełamanie bierności obywateli. Dodał, że petycje, z punktu widzenia organów władzy publicznej, mogą być swego rodzaju systemem wczesnego ostrzegania. Władze mogą się po składanych petycjach orientować, co trapi obywatela i co zrobić, by nie dopuścić do napięć społecznych. Wskazał na potrzebę edukacji obywatelskiej, jak korzystać z prawa do petycji, a także promocji tego prawa, by zaktywizować obywateli.

Według Marka Wójcika ze Związku Miast Polskich samorządy są za uchwaleniem prawa do petycji. Obywatele mają prawo uczestniczyć w procesie decyzyjnym samorządów, a petycja daje im taką szansę. W jego ocenie, trzeba aktywność obywatelską pielęgnować, bo wygasa. Podkreślił, że petycje powinny być prawem, a nie przywilejem, wstępem do procesu partycypacji społecznej. Należy zastanowić się, jak zbudować model rozpatrywania petycji, by przystawał do specyfiki instytucji rozpatrującej, tak by szybko, skutecznie rozpatrywać petycje i by miały kontekst pozytywnej zmiany.

Konstytucja RP w art. 63 stanowi o prawie każdego obywatela do składania petycji, wniosków i skarg w interesie publicznym, własnym lub innej osoby, za jej zgodą, do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami z zakresu administracji publicznej. Jednak, wbrew postanowieniom Konstytucji RP, od kilkunastu lat prawo petycji nie zostało uregulowane ustawowo, co uniemożliwia korzystanie z tej ważnej instytucji. Zwracają na to uwagę instytucje państwowe oraz organizacje pozarządowe.

2012-06-27T14:15:33+02:0027.06.2012|
Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich. Korzystająć z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką RODO POLITYKA PRYWATNOŚCI Zgoda