Konferencja “Rekodyfikacja prawa pracy”

//Konferencja “Rekodyfikacja prawa pracy”

Konferencja “Rekodyfikacja prawa pracy”

24 kwietnia 2012 r. w Senacie odbyła się konferencja “Rekodyfikacja prawa pracy”, zorganizowana przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji.

Otwierając spotkanie, przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senator Michał Seweryński stwierdził, że obecny stan prawa pracy jest daleki nie tylko od doskonałości, ale i poprawności. Dodał, że uchwalony w 1974 r. kodeks pracy był już ponad 100 razy nowelizowany. Jak powiedział senator Michał Seweryński, komisja praw człowieka uznała, że Senat będzie najlepszym miejscem na przypomnienie projektów kodeksu pracy i zbiorowego kodeksu pracy, opracowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy w 2007 r., a także na zainicjowanie debaty nad rekodyfikacją prawa pracy.

Mówiąc o obecnym stanie prawa pracy, przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wskazał przede wszystkim na to, że jest nie w pełni dostosowany do zasad ustroju demokratycznego i gospodarki społeczno-rynkowej, a także do specyfiki małych przedsiębiorstw. Senator przedstawił również założenia projektów kodeksu pracy (konsolidacja prawa pracy, wolność pracy, ochrona trwałości zatrudnienia, gwarancje przestrzegania prawa w stosunkach pracy) i zbiorowego kodeksu pracy (dostosowanie zbiorowego prawa pracy do zasad ustroju demokratycznego i do warunków gospodarki społeczno-rynkowej, wzmocnienie praworządności oraz pokoju społecznego w zbiorowych stosunkach pracy, zrównanie pozycji pracowników i pracodawców, wzmocnienie roli dialogu i współpracy pracowników z pracodawcami), przygotowanych przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy, której przewodniczył w latach 2003–2006. Senator Michał Seweryński podkreślił też, że projekt indywidualnego prawa pracy obejmuje nietypowe stosunki pracy (praca tymczasowa, telepraca, staż zawodowy, zarządzanie zakładem pracy, praca nakładcza, pracownicy domowi i rodzinni, spółdzielcza umowa o pracę), wprowadza pojęcie: “zatrudnienie niepracownicze”, a także regulacje ułatwiające działalność małych przedsiębiorstw, zatrudniających nie więcej niż 20 pracowników.

Uwagi o stosowaniu kodeksu pracy przedstawiła dr Monika Gładoch w imieniu prezydenta Pracodawców RP Andrzeja Malinowskiego. W ocenie Pracodawców RP, prawo pracy, jak żadna inna gałąź prawa, podlega wpływom i naciskom politycznym, co rodzi negatywne konsekwencje, związane z brakiem pewności prawa. Przepisy prawa pracy są zawiłe, niejasne i często zmieniane. Środowisko pracodawców postulowało także zmiany w ustawach: o związkach zawodowych, o organizacjach pracodawców oraz o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, m.in. dotyczące reprezentatywności zakładowej organizacji związkowej, organizacji strajku, finansowania działalności związkowej przez pracodawcę.

Na potrzebę rekodyfikacji prawa pracy wskazał także przewodniczący Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ “Solidarność” Dominik Kolorz. Najpilniejszego uregulowania wymagają, jego zdaniem, tzw. umowy śmieciowe, szczególnie w kontekście czasu pracy i jej bezpieczeństwa, a także płaca minimalna czy kryterium reprezentatywności zakładowej organizacji związkowej.

W trakcie dyskusji wskazywano m.in. na niedostateczne zróżnicowanie w kodeksie pracy sytuacji dużych i małych przedsiębiorstw, co powoduje rezygnację z zatrudniania pracowników przez te drugie i ucieczkę w “szarą strefę”. Zastanawiano się też nad rolą państwa w kształtowaniu stosunków pracy, nad tym, jak chronić zatrudnienie, a jednocześnie umożliwić rozwój gospodarce. Zwracano również uwagę, że choć założenia i projekty kodeksu pracy oraz zbiorowego kodeksu pracy z 2007 r. w dużej mierze spotkały się z akceptacją partnerów społecznych, to nie było politycznej woli podjęcia prac nad nimi i uchwalenia nowego prawa pracy.

W konferencji wzięli udział parlamentarzyści, przedstawiciele NSZZ “Solidarność”, nauki prawa pracy oraz środowisk pracodawców i pracowników.

2012-04-24T10:59:26+02:0024.04.2012|
Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich. Korzystająć z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką RODO POLITYKA PRYWATNOŚCI Zgoda