Podsumowanie pierwszego roku VII kadencji parlamentarnej

//Podsumowanie pierwszego roku VII kadencji parlamentarnej

Podsumowanie pierwszego roku VII kadencji parlamentarnej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferencja “Świętowanie niedzieli kluczem chrześcijańskiej tożsamości”

Do pobrania dokument podsumowujący pierwszy rok działalności prof. Michała Seweryńskiego w Senacie.

29 stycznia 2013

29 stycznia 2013 r. w Senacie odbyła się konferencja “Świętowanie niedzieli kluczem chrześcijańskiej tożsamości”, zorganizowana przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z inicjatywy senator Doroty Czudowskiej. Otwierając konferencję, wicemarszałek Stanisław Karczewski przypomniał, że nasi pradziadowie i dziadowie świętowali, poświęcając czas wolny od pracy Bogu i rodzinie. Nam, żyjącym w świecie nieustannej gonitwy, też potrzebny jest czas na refleksję, modlitwę, wypoczynek, spotkanie z rodziną. Takie właśnie jeszcze kilkadziesiąt lat temu były niedziele naszego dzieciństwa. Dzisiaj szczególnie dotkliwy jest brak czasu dla rodziny, najważniejszej wspólnoty i fundamentu życia społecznego, o czym przypominał m.in. list pasterski episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny z 3 października 2012 r.

Wprowadzając do dyskusji, przewodniczący komisji praw człowieka senator Michał Seweryński mówił m.in. o niejednoznacznym wymiarze i różnorakich aspektach zagadnienia, na co także zwraca uwagę Kościół.

Podczas konferencji próbę odpowiedzi na pytanie, dlaczego mamy świętować, podjęli m.in. przedstawiciele Społecznego Ruchu Świętowania Niedzieli, który zainicjował swe działanie w diecezji legnickiej w marcu 2011 r. Skupia przedstawicieli różnych środowisk – zarówno katolików świeckich, jak i duchownych, a także instytucji społeczno-kulturalnych i solidarnościowych stowarzyszeń pracowniczych, zaangażowanych we wprowadzenie w życie społeczno-kulturowe przesłania bł. Jana Pawła II, zawartego w liście apostolskim o świętowaniu niedzieli z 1998 r. Dies Domini. W przedstawionych wystąpieniach – oprócz boskiego wymiaru niedzieli i argumentu wiary w kontekście przykazania: “Pamiętaj, abyś dzień święty święcił” – podkreślano ludzki, formacyjny wymiar święta w życiu człowieka, rodziny i społeczeństwa. Zdaniem ks. prof. Bogusława Drożdża z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, współczesne nam postawienie na człowieka zepchnęło chrześcijaństwo do wymiaru folkloru czy skansenu, spowodowało bałwochwalstwo czy “chwalstwo” samego siebie. Za świętowaniem niedzieli, według mówcy, przemawiają także argumenty natury kulturowej, czyli odwołanie się do tradycji przodków, oraz humanistyczny i filozoficzny. Podczas konferencji wiele uwagi poświęcono przemianom kulturowym, które powodują odejście od tradycyjnych form świętowania i wynikającym stąd konsekwencjom dla rodziny i społeczeństwa, a także harmonii świętowania i pracy w porządku społecznym.

Prof. Łukasz Piekarczyk z Uniwersytetu Warszawskiego omówił, w jaki sposób pracę w niedziele i święta reguluje prawo pracy. Po przedstawieniu aktualnego stanu prawnego zwrócił uwagę na wątpliwości w tym zakresie, a także na kontekst konstytucyjny zagadnienia. Jak podkreślił, prawo musi zapewnić niezbędną równowagę. Z jednej strony, pracodawcy powinni mieć możliwość prowadzenia swojej działalności, z drugiej – konieczne jest zapewnienie skutecznej ochrony pracownikom i ich rodzinom. Ustawodawca musi się liczyć z kontekstem społecznym i kulturowym, w jakim funkcjonuje regulacja prawna. Zdaniem prof. Łukasza Piekarczyka, obecna wymaga przebudowy i uporządkowania, przede wszystkim usunięcia wątpliwości i stworzenia spójnego systemu. Chodzi też o wyeliminowanie przepisów zagrażających interesom pracowniczym, a także posługiwanie się zwrotami niedookreślonymi. Potrzebna jest pogłębiona analiza konstytucyjnego kontekstu pracy niedzielnej, zwłaszcza w placówkach handlowych. Wydaje się, że potencjalny zakaz nie byłby sprzeczny z konstytucją, jednocześnie należałoby dopuścić pracę w niedziele ze względu na stosowną organizację czasu pracy.

O potrzebie harmonii świętowania i pracy w porządku społecznym mówił Bogdan Orłowski, przewodniczący Regionu NSZZ “Solidarność” Zagłębie Miedziowe. Postawione przez niego pytanie dotyczyło “praktycznej” strony niedzielnej pracy. Jeśli małżeństwo – hutnik i kasjerka w hipermarkecie pracuje w niedzielę, kto w tym czasie zajmuje się ich dziećmi? Dziadkowie, Internet, podwórko? Pytał także o konsekwencje tej niedzielnej samotności dzieci. Kolejne pytanie dotyczyło tego, czy idąc w niedzielę do galerii handlowej, zdajemy sobie sprawę, że dajemy pracodawcom przyzwolenie na przymuszanie ludzi do pracy w dzień świąteczny. Zdaniem Bogdana Orłowskiego, Polska powinna podpisać konwencję Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 106, mówiącą o handlu w niedziele i święta. W polskim prawie zbyt dużo jest furtek umożliwiających zmuszanie ludzi do pracy w niedziele, a na drodze do harmonii stoi zbyt liberalne prawo.

W dyskusji wyraźnie zarysowały się dwa podejścia do problemu pracy w niedziele i święta: ekonomiczne, które każe brać pod uwagę przede wszystkim konkurencyjność na rynku i osiągany zysk, oraz propracownicze, uwzględniające m.in. duchowe i kulturowe potrzeby osób pracujących i ich rodzin. W tym kontekście m.in. senator Jan Rulewski przypomniał, że konstytucja przesądza, iż Polska jest krajem gospodarki społecznej.

Podsumowując, senator Michał Seweryński stwierdził, że z debaty wyraźnie wyłania się obraz kolizji katolickiego sumienia, opartego na religijnych przesłankach świętowania niedzieli, z zasadą nieograniczonej swobody działalności gospodarczej. Jako członkowie społeczeństwa żyjącego w kręgu kultury chrześcijańskiej jesteśmy rozdarci. Z jednej strony, względy ekonomiczne przemawiają np. za prowadzeniem handlu w niedziele, z drugiej – kategoryczny imperatyw, by dzień święty święcić, powstrzymuje nas od tego. W tej sytuacji należy podjąć próbę odpowiedzi na pytanie, co zrobić, by legislacyjna interwencja państwa przyniosła harmonię. W jaki sposób można poprawić nieostre kategorie prawa pracy, takie jak praca konieczna? Zdaniem senatora Michała Seweryńskiego, konferencję można potraktować jako formę obywatelskiej petycji o poprawienie prawa pracy w tym zakresie, dziś może ze względu na brak czasu nieco zbyt jednostronnej. Trzeba jednak pamiętać, że to ekonomia jest dla człowieka, a nie człowiek dla ekonomii. Jak mówił senator, jeżeli pracowalibyśmy 24 godziny na dobę, zyski byłyby jeszcze wyższe. Powstaje jednak pytanie zasadnicze, jak wysoka może być społeczna cena rozwoju gospodarczego. Na pewno zbyt wysoka jest cena, jaką płaci sam człowiek. Dlatego podczas dyskusji o zmianach w prawie pracy wszystkie racje – i te ekonomiczne, i te ludzkie powinny być odpowiednio wyważone.

W konferencji udział wzięli m.in. naukowcy, przedstawiciele Regionu NSZZ “Solidarność” Zagłębie Miedziowe, przedstawiciele duchowieństwa, pracodawców oraz stowarzyszeń katolickich i duszpasterstwa ludzi pracy

2013-03-29T14:20:40+01:0029.03.2013|
Ta strona używa plików cookie i usług stron trzecich. Korzystająć z serwisu akceptujesz ich postanowienia i wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z polityką RODO POLITYKA PRYWATNOŚCI Zgoda